Newsletter

Rozliczanie grantów i dotacji

KLS Partners - Business Consulting oferuje kompleksową obsługę rozliczeniową realizowanych przez Państwa projektów współfinansowanych ze środków publicznych, koncentrując się na przedsięwzięciach, które uzyskały dofinansowanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. W ramach współpracy oferujemy zarówno bieżące rozliczanie, ale również pełną obsługę księgową (we współpracy z certyfikowanym przez Ministra Finansów biurem rachunkowym) projektu. Realizujemy procedury konkursowe i wspomagamy Państwa w stosowaniu zamówień publicznych. Dbamy o zachowanie zasad konkurencyjności wydatków i pomagamy w zachowaniu płynności finansowej. Ubiegamy się w Państwa imieniu o ewentualne zwroty podatku VAT, a w razie konieczności oferujemy możliwość wystąpienia o przejściowe finansowanie projektu do instytucji prywatnych lub realizujemy procedurę anektowania umowy o dofinansowanie.

Koncentrujemy się na rozliczaniu finansowania z następujących programów:
 • Regionalne Programy Operacyjne 2014 - 2020,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,

Rozliczanie dotacji UE w szczegółach

Przyznanie dotacji jest ogromnym sukcesem, lecz niejednokrotnie jej rozliczenie bywa nie mniejszym wyzwaniem, niż przebrnięcie przez proces aplikowania o fundusze. Rozliczanie jest ściśle związane z faktycznie wykonanymi, a co najważniejsze - udokumentowanymi zadaniami. Rzeczywistość i bieżąca realizacja nierzadko odbiega jednak od planu zawartego we wniosku.

Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych to proces sprawozdawczości, monitorowania, ewaluacji i dokumentowania wykonywanych działań, etapów i zadań, poniesionych kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz proces realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie i umowie dotacyjnej. Należy pamiętać, iż przestrzegania zasad rozliczania projektów trzeba pilnować już na etapie przygotowania wniosku (i wszystkich dokumentów pomocniczych), gdyż to właśnie wówczas określane są najważniejsze założeniu projektu: kosztorys, przebieg rzeczowo-finansowy i harmonogram realizacji, wskaźniki produktu i rezultatu oraz inne zobowiązania podlegające monitorowaniu.

Mając duże i praktyczne doświadczenie w opracowywaniu, realizacji i rozliczaniu projektów, oferujemy Państwu usługę związaną z kompleksową obsługą rozliczeniową dotacji przyznanych z funduszy pomocowych UE.

W ramach współpracy zapewniamy:

 • Sporządzanie zestawień wydatków (w tym pomocniczych zestawień finansowych na wzorach wymaganych przez instytucje wdrażające środki),
 • Sporządzanie wniosków o płatności zaliczkowe, pośrednie i końcowe,
 • Monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu i ich terminowego osiągania,
 • Monitorowanie przebiegu rzeczowo-finansowego i jego zgodności z harmonogramem,
 • Wnioskowanie o zaliczki (jeśli możliwe), transze pośrednie i płatności końcowe,
 • Prawidłowe opisywanie dokumentów finansowych,
 • Weryfikację pod kątem rachunkowym, merytorycznym i formalnym dokumentów zakupowych i zawieranych przez Państwa umów i kontraktów,
 • Doradzamy w kwestii treści umów z podwykonawcami, personelem i kontrahentami,
 • Dbamy o poprawne promowanie projektu i zgodność z prawem krajowym, wspólnotowym oraz wytycznymi instytucji wdrażających,
 • Realizujemy ewentualną procedurę aneksowania umowy o dofinansowanie w przypadku, gdy dotychczasowa, zgromadzona przez Państwa dokumentacja i osiągnięte wskaźniki nie dają podstaw do prawidłowego rozliczenia projektu,
 • Na bieżąco identyfikujemy słabe strony przedsięwzięcia celem uniknięcia ewentualnych problemów z rozliczeniem i realizacją w kolejnych etapach prowadzenia projektu,

Przygotowujemy także dokumenty wymagane przez instytucje wdrażające na etapie opracowywania i późniejszej weryfikacji wniosków płatniczych:

 • Protokoły odbioru prac zlecanych podmiotom i kontrahentom zewnętrznym,
 • Oświadczenia dotyczące stanu formalnoprawnego nabywanych towarów i środków trwałych,
 • Pełnomocnictwa, uchwały i oświadczenia dla zarządu i personelu zaangażowanego w realizację i obsługę projektu,
 • Oświadczenia dot. zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, dot. unikania konfliktu interesów,
 • Oświadczenia o odprowadzanych wynagrodzeniach, zaliczkach na podatek dochodowy oraz składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (od personelu projektu i/lub wszystkich pracowników firmy w zależności od wymogów instytucji wdrażających),
 • Dokumenty OT potwierdzające przyjmowanie środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych do użytkowania.

Monitorujemy i weryfikujemy ewentualne błędy związane z wydatkowaniem zaliczki:

  Z zestawienia wydatków kwalifikowanych wykluczamy:
 • Opłaty i prowizje bankowe,
 • Podatek od towarów i usług, gdy VAT nie jest kwalifikowany,
 • Składki ZUS i podatek naliczony dla pracowników nie związanych z projektem,
 • Ewentualne refundacje wydatków gotówkowych oraz płatności nie związanych z projektem.

W ramach współpracy doradzimy Państwu również:

 • W jaki sposób osiągnąć i zachować płynność finansową,
 • W jaki sposób bezbłędnie rozliczyć dotację i wywiązać się z celów projektu,
 • Co zrobić, jeśli otrzymane w formie dotacji środki finansowe nie gwarantują zrealizowania projektu zgodnie z planem,
 • W jaki sposób zapobiec błędom w sprawozdaniach z realizacji projektu.

Rozliczanie grantów ze źródeł innych niż fundusze strukturalne UE

W ofercie posiadamy również usługę polegającą na rozliczaniu środków finansowych pochodzących z innych źródeł (grantów ministerialnych, od fundacji i innych podmiotów zewnętrznych, grantów zagranicznych etc.). Z uwagi na zróżnicowaną specyfikę wymogów konkretnych grantodawców, ofertę przygotowujemy dla każdego klienta indywidualnie.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Usługi

Pobierz ofertę w formacie PDF

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl