Audyty i kontrole

Chcesz mieć pewność, że projekty zrealizowane przez Twoją firmę są zgodnie z zawartą umową oraz wnioskiem o dofinansowanie z programów unijnych?

KLS Partners oferuje doradztwo w trakcie prowadzenia projektów. Weryfikuje również czy działania, których dotyczą poniesione wydatki, rzeczywiście zostały zrealizowane, a wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie, a także poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi.


Nasza kompleksowa oferta obejmuje:

 • Przegląd dokumentacji projektowej,
 • Opracowanie wytycznych dotyczących zobowiązań spółki (Beneficjenta) w okresie trwałości, czyli 3-5 lat (w zależności od typu projektu i statusu Beneficjenta) od zakończenia realizacji projektu (w tym finansowych, kadrowych, organizacyjnych),
 • Analizę powiązań spółki Beneficjenta z innymi podmiotami gospodarczymi i określenie formalnego wpływu realizacji projektu na pozostałe podmioty,
 • Wskazanie rezultatów projektu i określenie praw własności do efektów przedsięwzięcia,
 • Analizę harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu,
 • Analizę harmonogramu płatności oraz aneksów do umowy o dofinansowanie i wskazanie ważnych terminów związanych z realizacją projektu,
 • Analizę założonych wskaźników produktu i rezultatu, określenie terminu ich realizacji, wytyczne dotyczące utrzymania wskaźników w okresie trwałości,
 • Ocenę dotychczasowego stanu realizacji projektu, w tym: wniosków o zaliczki, wniosków rozliczających zaliczkę, wniosków o płatność, postępowań ofertowych, protokołów wyboru wykonawców / dostawców towarów i usług, umów podpisanych z kontrahentami,
 • Analizę zgodności poniesionych wydatków z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu i wnioskiem o dofinansowanie,
 • Przygotowanie zestawienia wydatkowanych środków i dotychczasowych oszczędności w projekcie oraz propozycje ich potencjalnego wykorzystania w dalszym okresie realizacji projektu,
 • Ocenę poprawności realizacji projektu, wskazanie potencjalnych obszarów problemowych,
 • Wskazanie ewentualnych konsekwencji związanych z realizacją projektu niezgodnie z umową o dofinansowanie,
 • Wskazanie ewentualnych działań naprawczych (w przypadku zidentyfikowania obszarów problemowych).

kontakt|klspartners.pl| class="btn-more" |Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy|