Projekty własne

LOGOTYPY

TYTUŁ PROJEKTU „Twój Kamień Milowy” FELU.08.01-IP.02-001/23 Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działanie 8.1 Aktywizacja społeczna
i zawodowa, Priorytet VIII Zwiększenie spójności społecznej programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału
w życiu społeczno-zawodowym 50 osób (30K,20M) od 18 roku życia, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, bez zatrudnienia w tym m.in. 40 os (24K/16M) biernych zawodowo, wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie, osób z niepełnosprawnościami w tym 5(3K,2M).

 MIEJSCE REALIZACJI

Projekt realizowany jest na terenie woj. lubelskiego.

W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA

 1. Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji
 2. Grupowe treningi kompetencji społecznych
 3. Indywidualne poradnictwo zawodowe
 4. Szkolenia zawodowe
 5. Staże
 6. Pośrednictwo pracy

W RAMACH PROEJKTU ZAPEWNIAMY

 • stypendia szkoleniowe – 11,93/h szkolenia;
 • badania lekarskie wymagane przed przystąpieniem do wybranych szkoleń;
 • stypendia stażowe w ramach 3 miesięcznego stażu (3 miesiące x 1790,30zł);
 • badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu;
 • ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcznego stażu;
 • materiały biurowe na grupowe treningi kompetencji społecznych;
 • wyżywienie podczas treningów kompetencji społecznych;
 • zwrot kosztów dojazdu- 12 zł/ osobodzień;
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną- 20zł/h;
 • certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające nabycie kwalifikacji lub kompetencji;
 • miejsce realizacji wsparć bez barier architektonicznych;
 • wydłużony/ adekwatny czas wsparcia konieczny dla osób, które potrzebują więcej czasu, aby w pełni skorzystać ze wsparcia.

EFEKT REALIZACJI PROJEKTU

 • wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa;
 • zwiększenie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji poprzez realizację wsparcia dostosowanego do potrzeb odbiorców i regionalnego rynku pracy;
 • nabycie kwalifikacji i kompetencji pożądanych na rynku pracy;
 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • zwiększenie szans uczestników na trwałe włączenie społeczne i zawodowe.

WSKAŹNIKI REZULTATU

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacji po opuszczeniu programu 40 osób (24K, 16M)

Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu 25 osób (15K,10M)

Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu 23 osoby (13K,10M)

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu 13 osób (8K, 5M)

 

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI: 973 386,83 zł

DOFINANSOWANIE Z UE: 924 717,48 zł

REALIZATOR PROJEKTU:  KLS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

OKRES REALIZACJI 01.05.2024 – 31.08.2025

BIURO PROJEKTU:

ul. Długa 5/93, 20-346 Lublin

TEL.  533 359 149

EMAIL: m.tanska|klspartners.pl| |m.tanska|klspartners.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

#FunduszeEuropejskiedlaLubelskiego #EFS+ #WUPLUBLIN

 

 

 

LOGOTYPY

TYTUŁ PROJEKTU „Szansa na nowy start” FELU.09.07 – IP.02.-001/23, nr projektu FELU.09.07-IP.02-00225/23.

Projekt dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działanie 9.7 Outplacment, Priorytet IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy.

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 70(39K, 31M)osób dorosłych, w tym 5 osób niepełnosprawnych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkujących lub pracujących w województwie lubelskim, poprzez realizację kompleksowego programu outplacment.

MIEJSCE REALIZACJI

Projekt realizowany jest na terenie woj. lubelskiego.

W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA

1.Analiza umiejętności, predyspozycji i potencjału zawodowego

2. Indywidualne poradnictwo zawodowe

3.Indywidualne poradnictwo psychologiczne

4.Szkolenia zawodowe dopasowane do indywidualnych potrzeb

5. Staże

6. Indywidualne pośrednictwo pracy

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY

 • stypendia szkoleniowe - 11,93zł/h szkolenia;
 • stypendia stażowe w ramach 3 miesięcznego stażu (3 miesiące x 1790,30zł);
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW;
 • refundację dodatków do wynagrodzeń opiekunów stażystów z ramienia pracodawców (3 miesiące x 500zł);
 • zwrot kosztów dojazdu – 12zł/osobodzień;
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną – 20zł/h;
 • zajęcia w budynkach bez barier architektonicznych;
 • materiały szkoleniowe;
 • harmonogramy zajęć umożliwiające godzenie obowiązków związanych z uczestnictwem
  w projekcie z obowiązkami rodzinnymi i rehabilitacyjnymi;
 • indywidualizację wsparcia;
 • certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające nabycie kompetencji lub kwalifikacji.

EFEKT REALIZACJI PROJEKTU

Efektem realizacji projektu będzie kontynowanie lub podjęcie pracy przez min. 35 uczestników projektu objętych wsparciem typu outplacment. Wsparcie przyczyni się do przygotowania pracowników(w tym osób zwolnionych) do zmiany ścieżki kariery oraz mobilności zawodowej, łagodząc w ten sposób skutki związane z utratą pracy oraz poprawiając adaptacyjność pracowników, zwiększając szanse kontynuacji lub podjęcia przez nich zatrudnienia.

Liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu 70 osób(39K, 31M)

Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/ poprawy środowiska podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnieni 35 osób(20K, 15M)

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie 5 osób (3K,3M)

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI: 1 029 763,45zł, kwota dofinansowania 978 275,27zł.

TERMIN REALIZACJI:  01.04.2024 – 31.07.2025

REALIZATOR PROJEKTU: KLS PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Biuro projektu

ul. Długa 5/93, 20-346 Lublin

tel.  533 359 149

email m.tanska|klspartners.pl| |m.tanska|klspartners.pl

Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

#FunduszeEuropejskiedlaLubelskiego #EFS+ #WUPLUBLIN

 

 

 

Co-funded by the European Union - The 25 Percent Project

KLS Partners sp. z o.o. w partnerstwie z PROMIMPRESA SRL, EKPEDEFTIKI PAREMVASI S.A. oraz Zespołem Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce zrealizowała projekt pn. Umiędzynarodowienie nauczania zawodowego w branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia) łączący post-pandemiczne doświadczenia pracodawców i dostawców szkoleń zawodowych (2021-2-PL01-KA210-VET-000050808).

Okres realizacji projektu: 2022-05-15 - 2023-11-14

Projekt realizowany był w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Cel główny projektu: Poprawa jakości nauczania zawodowego w branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia) prowadzonej przez Partnerów oraz podmioty z nimi współpracujące poprzez wdrożenie do procesu nauczania i szkoleń

- wyników raportu w zakresie potrzeb pracodawców w zakresie kwalifikacji pracowników na europejskim, postpandemicznym rynku pracy,

- zdalnych form i narzędzi wsparcia zawodowego prowadzonych przez VET z różnych krajów, zidentyfikowanych i opisanych w formie podręcznika.

 

Opracowanie tych dwóch dokumentów pozwoli na zastosowanie ich rekomendacji do podniesienia jakości świadczonych usług szkoleń zawodowych. Ponadto przyczyni się do podniesienia kwalifikacji pracowników oraz nauczycieli i trenerów instytucji partnerskich oraz podniesienia jakości pracy i atrakcyjności oferty szkoleń zawodowych instytucji partnerskich.

Grupa docelowa projektu to:

 • pracownicy (metodycy, kierownicy projektów zawodowych) i trenerzy zatrudnieni/współpracujący z 3 instytucjami Partnerskimi i ZSZ4 w Ostrołęce
 • pracownicy i nauczyciele Szkoły zawodowej ZSZ4 w Ostrołęce
 • lokalni pracodawcy z branży turystycznej (gastronomicznej i hotelarskiej)
 • uczniowie i uczestnicy branżowych szkoleń zawodowych

Działania:

 • przeprowadzenie wizyt studyjnych wśród Partnerów (Polska, Włochy, Grecja) pokazujących post-pandemiczne praktyki branży turystycznej oraz prezentujące zdalne metody i narzędzia kształcenia zawodowego,
 • prowadzenie badań potrzeb pracodawców z branży turystycznej z różnych krajów w zakresie luk kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy oraz zebranie wyników w formie raportu,
 • opracowanie podręcznika obejmującego zdalne formy i narzędzia wsparcia zawodowego oraz przetestowanie ich w formie warsztatów przez zespół projektowy liczący 10 osób (nauczycieli, trenerów, metodyków i osoby odpowiedzialne za

organizację wsparcia zawodowego, takich jak kierownicy projektów),

 • działania upowszechniające: spotkania z dzielenia się wiedzą przez zespół projektowy w swoich instytucjach, dystrybucja materiałów online wśród pracodawców z którymi współpracują Partnerzy i którzy będą włączeni w proces konsultacji rezultatów poprzez mailingi, media społecznościowe oraz umieszczenie wytworzonych dokumentów na platformach rezultatów Erasmus+ i stronach www partnerów

 

Dwa główne rezultaty projektu:

 1. Report Competency & vocational gaps in the tourism industry - Raport obejmujący badanie potrzeb pracodawców z branży turystycznej z różnych krajów w zakresie aktualnych luk kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy.

Report Competencies and Professional Gaps in the Tourism Industry Collected from a Survey of Employers' Needs in Poland, Italy and Greece - The report was developed by the project partners experienced in the tourism industry and vocational training, KLS Partners (PL), Promimpresa (IT), EKPEDEFTIKI PAREMVASI (EL) and ZSZ No. 4 in Ostroleka (PL). Designed for vocational education teachers, apprentice supervisors, employers, trainers. Includes data on current competencies and professional gaps; a questionnaire aimed at employers and vocational training managers; panel discussions with representatives of the tourism industry, reports on study visits to tourism sector entities, direct interviews with representatives of target groups, consultations with training institutions, schools and local governments in Poland, Italy and Greece. The discussion panels provided valuable insights on adapting to digital technologies.

 1. Handbook Remote forms and tools for vocational training suport - Podręcznik obejmujący zdalne formy i narzędzia wsparcia zawodowego prowadzone przez instytucje spoza rynku lokalnego 

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu! Produkty projektu dostępne są w pod linkami:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14z6i15PdJRMKLjbSblUBxvTCFbxCsNbG

Zachęcamy także do odwiedzenia naszego profilu na Facebook'u, gdzie znajdują się informacje nt. projektu:

https://www.facebook.com/KLS.Partners/