O nas

Od 2007 roku świadczymy profesjonalne usługi doradcze dla firm z sektora prywatnego i publicznego. Głównym obszarem naszej działalności jest szeroko pojęte pozyskiwanie finansowania np. z dotacji unijnych, pochodzących z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Specjalizujemy się w doradztwie gospodarczym, obejmującym prowadzenie badań i analiz rynku oraz konkurencji, opracowywanie biznesplanów, a także audyty i rozliczenia projektów. Wsparliśmy rozwój ponad 300 projektów w wielu branżach m.in.: IT, medycyna czy przemysł ciężki i przetwórczy.

Nasz zespół kilkudziesięciu ekspertów posiada szeroki zakres wiedzy i doświadczenie, pozwalające realizować firmie najbardziej wymagające projekty. Stale współpracujemy z pracownikami naukowymi z obszaru medycyny, chemii, fizyki, energetyki, biotechnologii, ochrony środowiska i innych. To właśnie, dzięki połączeniu sił ze specjalistami o uzupełniających się kompetencjach z sukcesem wspieramy naszych Klientów.

Oprócz świadczenia specjalistycznych usług doradczych rozwijamy także własne projekty pod marką Fabryka Szans. Obejmują one wdrażanie programów rozwojowych w instytucjach, a także realizowanie szkoleń i zajęć dydaktycznych, które wspierają przedsiębiorczość.

Zespół

Dariusz Kańtoch
Prezes zarządu KLS Partners

Założyciel KLS Partners, od lat działający w obszarze finansowania. Pełni rolę członka zarządu V-System Sp. z o.o. oraz sekretarza generalnego Polsko-Greckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest konsultantem ds. finansowania i rozwoju biznesu w Grupie Kapitałowej MSW Sp. z o.o., jak również dyrektorem finansowym w spółce Vertical Axis Wind Technologies Sp. z o.o. Doświadczenie zdobył, pracując dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w projektach o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji nt. start-upów oraz finansowania projektów inwestycyjnych i miękkich. Angażuje się także we współpracę z tak prestiżowymi uczelniami, jak: Stanford lub Texas Christian University. Wykształcenie uzyskał na uczelniach wyższych w Polsce, Stanach Zjednoczonych i na Malcie. 

Grzegorz Szymczykiewicz
Kierownik ds. Projektów Doradczo-Szkoleniowych, Ekspert ds. Zarządzania Projektami

Specjalista ds. zarządzania projektami i zasobami ludzkimi z kilkunastoletnim stażem na kierowniczych stanowiskach w instytucjach sektora non-profit. Był dyrektorem Centrum Integracji w Warszawie oraz zastępcą dyrektora ds. programowych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu budżetami zadaniowymi współfinansowanymi ze środków publicznych, a także zarządzaniu i nadzorowaniu programami edukacyjnymi. Jest ekspertem w zakresie opracowywania projektów inwestycyjnych i hybrydowych. Prowadzi szkolenia w obszarze funduszy unijnych, a także rozliczeń projektów finansowanych ze środków UE. Ukończył Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego oraz studium podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Pracy w Szkole Głównej Handlowej.

Agnieszka Horbaczewska-Juchniewicz
Kierownik ds. Projektów Inwestycyjnych

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie oceny projektów badawczych i inwestycyjnych, specjalista w dziedzinie doradztwa gospodarczego dla podmiotów naukowych oraz w zakresie pozyskiwania finansowania na działalność innowacyjną. Z funduszami UE związana od 2009 roku. Współpracowała z instytucjami naukowymi, tworząc studia wykonalności do projektów B+R oraz z przedsiębiorcami w obszarze projektów innowacyjnych i inwestycyjnych. Jest opiekunem start-upów oraz mentorem biznesowym. Ukończyła kierunek Technologia Chemiczna na Politechnice Warszawskiej.

Rafał Wojszko
Koordynator ds. Realizacji Projektów

Specjalista ds. projektów IT, ekspert w zakresie finansów i zarządzania projektami oraz mentor biznesowy. Jako dyrektor zarządzający dHome sp. z o.o wyznaczał kierunki rozwoju firmy. W roli zewnętrznego koordynatora wspierał spółkę Nestlé w strefie EMEA. Był m.in.: pełnomocnikiem zarządu ds. funduszy UE, doradcą Business Centre Club i Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w pracach Sejmowych Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ekspertem grupy ds. przedsiębiorców i kapitału ludzkiego w zespole upraszczającym procedury wdrażania funduszy strukturalnych przy Ministrze Rozwoju Regionalnego. Jako akredytowany konsultant KSU (Krajowej Sieci Usług dla Przedsiębiorców) w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, świadczył usługi proinnowacyjne dla przedsiębiorstw oraz kojarzył inwestorów z firmami typu start-up. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz samorządów. Wykształcenie wyższe zdobył na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Głównej Handlowej.

Błażej Borawski
Koordynator ds. Realizacji Projektów

Menadżer i koordynator projektów w firmach konsultingowo-doradczych oraz szkoleniowych. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, logistyki i organizacji szkoleń, rekrutacji i badań marketingowych. Prowadzi projekty na wielu płaszczyznach, koordynując ich przebieg i dbając o poprawność realizacji. Zdobył wykształcenie wyższe w zakresie socjologii oraz logistyki na Uniwersytecie w Białymstoku i Politechnice Białostockiej. 

Katarzyna Piątek
Koordynator ds. Rozliczania Projektów

Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania według norm ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004. Od 10 lat związana z funduszami unijnymi w zakresie sporządzania wniosków i rozliczania projektów. Specjalizuje się głównie w projektach inwestycyjnych. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorcami, instytucjami badawczo-rozwojowymi, bankami czy finansistami. Jest absolwentką Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie na kierunku administracja. 

Monika Sztajner
Starszy Specjalista ds. Rozliczeń

Specjalista zarządzania, monitoringu i sprawozdawczości finansowej z 11-letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych oraz specjalistycznych związanych z realizacją projektów unijnych. Jako opiekun, koordynowała pracę przy projekcie MNiSW pt. Inkubator Innowacyjności, którego celem była promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz studium podyplomowego z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.

Marcin Bartoszewicz
Starszy Specjalista ds. Rozliczeń

Specjalista z zakresu rozliczania projektów unijnych z 15-letnim doświadczeniem w pracy z projektami unijnymi. Odpowiada za rozliczanie oraz kontrolę kosztów w projekcie, kompletowanie danych niezbędnych do rozliczenia projektów oraz koordynację i administrację projektu w zakresie rzeczowo-finansowym. Ponadto kontroluje dokumenty pod kątem formalnym i rachunkowym. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studium podyplomowego EUROREG na Uniwersytecie Warszawskim.

Anhelina Stavruk
Specjalista ds. Obsługi Projektów

Specjalista z zakresu organizacji, zarządzania i koordynacji pracy projektu. Odpowiada za obieg informacji i dokumentów w ramach projektu, wspiera proces komunikacji między firmą a jej klientami, przygotowuje i archiwizuje dokumenty. Ukończyła Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki na kierunku Prawo. Obecnie jest studentką ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 

Agnieszka Zając
Specjalista ds. Realizacji Projektów

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej na kierunku prawo. W latach 2007 - 2015 pracownik naukowy w Katedrze Prawa Finansowego WPiA UMCS w Lublinie. Posiada doświadczenie merytoryczne w zakresie: prawa finansów publicznych, w tym prawa finansowego jednostek samorządu terytorialnego, polskiego prawa podatkowego, europejskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, postępowania podatkowego, prawa bankowego, prawa celnego, prawa dewizowego, ogólnych instytucji prawa cywilnego, prawa pracy, prawa handlowego, prawa gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas współpracy z podmiotami gospodarczymi, instytutami naukowymi, fundacjami, stowarzyszeniami w Polsce i Europie.

Zbigniew Martyński
Specjalista ds. Obsługi Projektów

Specjalista z zakresu organizacji, zarządzania i koordynacji pracy projektu. Jest odpowiedzialny za prawidłową realizację współpracy, koordynuje obieg informacji między firmą i kontrahentami, jest odpowiedzialny za przygotowanie i archiwizację dokumentacji projektowej. Ukończył studia wyższe na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych, specjalizacja Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej.

Bartosz Kańtoch
Specjalista ds. obsługi medialnej

Specjalista do spraw związanych z marketingiem i public relations w firmie. Odpowiada za wizerunek zewnętrzny firmy oraz realizowanych projektów. Reprezentuje firmę w mediach, tworzy materiały prasowe, koordynuje kontakty z dziennikarzami. W przeszłości pracował jako prezenter radiowy, redaktor naczelny portalu Euro-Waluta.pl oraz „Lub Czasopismo". Obecnie równocześnie jest dziennikarzem radia ESKA Rock.