Newsletter

Biznesplany i studia wykonalności

KLS Partners - Business Consulting świadczy usługi w zakresie opracowywania narzędzi planistycznych wykorzystywanych przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Opracowywane przez nas biznes plany i studia wykonalności mogą być wykorzystywane na potrzeby wewnętrzne firmy, a także stanowić element komunikacji zewnętrznej firmy - m.in. z dawcami kapitału - bankami, funduszami PE/VC i inwestorami w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.

Biznes plany

Typowy biznes plan to element planowania strategicznego (długoterminowego), musi wytyczać cele, metody działania oraz pomagać w dokonaniu właściwego wyboru spośród kilku wariantów inwestycyjnych. Jego rolą jest przedstawienie analizy stanu obecnego firmy, a także może być podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców. Opracowywane przez KLS Partners - Business Consulting biznes plany wyróżnia elastyczność w zastosowaniach i celach, którym mają służyć.

Biznes plany sporządzane na potrzeby banku, w celu otrzymania kredytu opracowujemy ściśle wg procedur bankowych danej instytucji. Wykazujemy rentowność przedsięwzięcia, pozwalającą na sprawną obsługę kredytu. Przygotowujemy także biznes plany dla nowo tworzonych jednostek organizacyjnych oraz wszystkich przedsiębiorstw już funkcjonujących, w celu sprawniejszego i bardziej efektywnego zarządzania po wprowadzeniu określonych przedsięwzięć. Specjalizujemy się w opracowywaniu planów biznesowych pod kątem dotacji unijnych. Specyfika niniejszych dokumentów polega na spełnieniu wytycznych instytucji wdrażających środki UE, a także spełnieniu wielu rygorystycznych zaleceń prawa wspólnotowego i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Szczególnie dbamy o zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej / de minimis, polityką ochrony środowiska (m.in. Natura 2000), polityką zatrudnienia i innym ustawodawstwem krajowym.

Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu biznes planów dot. projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, przedsięwzięć zw. z wdrażaniem nowoczesnych technologii do praktyki gospodarczej, a także restrukturyzacyjnych i modernizacyjnych m.in. dla zagrożonych upadłością przedsiębiorstw.

Minimalna wartość przedsięwzięcia będącego przedmiotem opracowanego przez KLS biznes planu wynosi ok. 100-150tys. zł.

Studia wykonalności


KLS Partners - Business Consulting pod kątem większych, bardziej kapitałochłonnych przedsięwzięć opracowuje dla klientów prywatnych i instytucji publicznych dokumenty zwane 'Studium wykonalności' (feasibility study). Zakres elementów przygotowywanych w ramach opracowywanego przez nas studium jest ściśle uzależniony od potrzeb klienta. Jako że ogólne założenia przygotowania SW polegają na dokładnej analizie projektu, branży, usługi, czy też produktu, musi on zawierać wiele składowych. Należą do nich między innymi: analiza finansowa rynku, badanie otoczenia makroekonomicznego oraz trendów, badanie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, analizy prawne, technologiczne, dot. lokalizacji i konkurencji. Kolejnymi elementami są planowanie inwestycji, plan wdrożenia, pozyskiwanie funduszy, prognozy przychodów, kosztów i zysków, analiza ryzyka, a także analiza oddziaływania na środowisko i inne, wymagane przez potencjalnego odbiorcę-czytelnika, czy dawcę kapitału.

Przeprowadzone rzetelnie studium wykonalności pomaga zminimalizować ryzyko i uniknąć podejmowania błędnych decyzji, pociągających olbrzymie koszty. Niewątpliwie najistotniejszą częścią każdego studium wykonalności projektu jest jego część finansowa określająca wielkość nakładów inwestycyjnych, łącznie z potrzebnym kapitałem obrotowym, koszty produkcji i sprzedaży oraz dochody ze sprzedaży i stopę zwrotu zainwestowanego kapitału. Kompletne studium wykonalności jest fundamentem dla konkretnych i ostatecznych decyzji biznesowych oraz rozwoju, w związku z tym, że odpowiada na pytania dotyczące funkcjonowania przedsięwzięcia, potrzebnej kadry, koniecznych nakładów, optymalnego czasu rozpoczęcia oraz zwrotu kapitału.

Studium wykonalności jest bardzo często dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o dotacje unijne, kredyty lub o Inwestora.

Zachęcamy do współpracy.

Usługi

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl