Newsletter

Profil działalności

KLS Partners jest firmą doradczo-consultingową, oferującą usługi w zakresie doradztwa gospodarczego, pozyskiwania finansowania ze środków UE oraz źródeł prywatnych, wykonywania biznes planów, studiów wykonalności, wycen, analiz i prognoz finansowych, badań i analiz rynku, rozliczania dotacji oraz szkoleń. Konsultanci firmy przeprowadzają dogłębną analizę potrzeb Klientów proponując im, w zależności od zidentyfikowanych potrzeb i aktualnej sytuacji na rynku, aplikowanie o dotację ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych, pozyskanie innych źródeł finansowania (obejmujących m. in. venture capital, private equity, aniołów biznesu, instytucje finansowane z Krajowego Funduszu Kapitałowego, inwestorów prywatnych) lub kredytu bankowego.

Bieżący monitoring pojawiających się możliwości uzyskania dofinansowania, dogłębna znajomość najnowszych dokumentów programowych, m. in. Programu Horyzont 2020, Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz wytycznych strategicznych, krajowych i konkursowych pozwala na kompleksowe opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej z wszelkimi wymaganymi załącznikami. Oferta KLS Partners obejmuje również pełne wsparcie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie.

KLS Partners współpracuje z konsultantami o szerokim wachlarzu wykształcenia – technicznym, medycznym, weterynaryjnym, prawniczym, finansowym - o ogromnym doświadczeniu w zakresie opracowywania dokumentacji zarówno pod kątem merytorycznym, jak i finansowym. Dzięki temu wszelkie opracowania dotyczące projektów inwestycyjnych są spójne, zawierają rzetelne informacje i analizy rynku, w związku z czym uzyskują wysoką ocenę instytucji finansujących. W ramach świadczonych usług opracowywane są projekty naukowe, badawczo-rozwojowe, informatyczne, wdrożeniowe dla innowacyjnych rozwiązań oraz inne, pozwalające na rozbudowę i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w związku z czym wśród Klientów KLS Partners znajdują się zarówno różnego typu przedsiębiorstwa, jak i jednostki samorządu terytorialnego oraz instytuty naukowo-badawcze (m. in. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk).

KLS Partners pozyskuje dofinansowanie na projekty inwestycyjne obejmujące wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach, wdrożenie wyników badań B+R oraz komercjalizację nowych produktów i usług, dzięki czemu Klienci mogą poszerzyć lub zdywersyfikować swoją ofertę produktową, wzmocnić pozycję konkurencyjną oraz rozszerzyć zakres działalności o nowe rynki.

Analizy, prognozy finansowe, analizy kosztów i korzyści sporządzane są przez analityka finansowego – eksperta w zakresie inwestycji kapitałowych, prywatyzacji przedsiębiorstw, Eksperta ds. Komercjalizacji Innowacyjnych Technologii oraz Eksperta Finansowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki zespołowi wysokiej klasy specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie, w czasie swej działalności KLS Partners opracowało dokumentacje inwestycyjne opiewające na kwotę przekraczającą 500 mln PLN.
Projekty szkoleniowe KLS Partners przygotowuje i realizuje:
- w ramach własnego autorskiego programu „Fabryka szans”, a także dla
- podmiotów zewnętrznych, tj. przedsiębiorstw, korporacji zawodowych, organów samorządowych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, szkół technicznych i ogólnokształacących itp.

W czasie swojej działalności KLS Partners przeprowadziło ponad 40 projektów, a liczba osób w nich przeszkolonych przekroczyła 1500. Dzięki temu KLS Partners posiada doświadczony zespół pracowników, którzy specjalizują się w tworzeniu koncepcji projektów szkoleniowych, przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, realizacji działań projektowych, osiąganiu zamierzonych celów i wskaźników.

KLS Partners oferuje również kompleksowe usługi w zakresie tworzenia i pozyskiwania finansowania projektów szkoleniowych dla podmiotów zewnętrznych. W ramach tej usługi przeprowadzana jest szczegółowa diagnoza potrzeb, przygotowywana jest koncepcja procesu szkoleniowego, po znalezieniu odpowiedniego źródła finansowania opracowywany jest wniosek o dofinansowanie, następnie nadzorowany i pilotowany się proces aplikacyjny, przygotowywana strategia realizacyjna projektu, a ostatecznie dokonywana jest jego ewaluacja.

KLS Partners zdobyło doświadczenie oraz bogate know-how w obszarze rozliczania projektów:
- gdyż pozytywnie zostały zakończone procesy rozliczeniowe ponad 100 projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
- przygotowano i rozliczono ponad 500 wniosków o płatność na łączną kwotę przekraczającą 50 mln PLN;
- współpracowano z kilkunastoma różnorodnymi Instytucjami Finansującymi.

W obszarze rozliczania projektów wszystkich typów KLS Partners oferuje:
- stały, doświadczony zespół specjalistów ds. rozliczania projektów;
- bogatą wiedzę zbudowaną na wieloletnim doświadczeniu rozliczania projektów;
- kompleksowe wsparcie: od spraw administracyjnych, przez monitoring, sprawozdawczość, księgowość, aż po wysoko wyspecjalizowane doradztwo ekspertów;
- usługę dopasowaną do potrzeb dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu i każdego klienta;
- optymalizację rozwiązań pozwalających maksymalnie wykorzystać otrzymaną dotację.

W ramach działań rozliczeniowych KLS Partners:
- prowadzi sprawozdawczość, a zwłaszcza przygotowuje wnioski o płatność wraz z załącznikami;
- monitoruje udzielanie pomocy publicznej w systemie SHRIMP;
- monitoruje osiąganie celów oraz wskaźników produktu i rezultatu projektu;
- prowadzi doradztwo w zakresie prawidłowego wydatkowania dotacji;
- weryfikuje poprawność dokumentacji merytorycznej;
- służy wsparciem w zakresie zatrudniania i rozliczania personelu projektowego;
- przeprowadza proces marketingowo-rekrutacyjny projektu;
- w przypadku projektów szkoleniowych przygotowuje dokumentację uczestników szkolenia i czuwa nad jej poprawnością (w tym raportowanie w Podsystemie monitorowania EFS);
- nadzoruje poprawność zakupu towarów i usług w ramach projektu zgodnie z Wytycznymi;
- prowadzi proces doradczy przy realizacji umów z kontrahentami (dostawcami towarów i usług);
- przetwarza dokumentację finansową oraz współpracuje z księgowością przy prawidłowym ewidencjonowaniu wydatków projektowych;
- uczestniczy w kontrolach instytucji finansujących.

O firmie

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl