Konsorcjum naukowo-przemysłowe z woj. mazowieckiego

Cel

Powołanie konsorcjum naukowo-przemysłowego, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu mającego na celu przygotowanie i wdrożenie nowych rozwiązań z dziedziny kardiologii.

Analiza potrzeb

Wsparcie w zakresie doboru podmiotów wchodzących w skład konsorcjum oraz koordynacja ich prac podczas opracowywania dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie finansowania zewnętrznego na stworzenie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny kardiologii.

Realizacja

W celu realizacji wyznaczonych zadań, przeprowadzono szereg spotkań z przedstawicielami przodujących w kraju instytucji medycznych. Koordynowano proces nawiązywania partnerstwa pomiędzy jednostkami naukowymi, publicznymi podmiotami ochrony zdrowia i przedsiębiorstwami. Ponadto opracowano dokumentację konsorcjalną, wypracowano założenia projektu oraz analizy ekonomiczne przedsięwzięcia.

Rezultat

W efekcie współpracy nawiązano współpracę pomiędzy podmiotami z branży medycznej. Przygotowano szczegółową analizę literatury definiującą istniejący stan wiedzy w dziedzinie kardiologii oraz wprowadzono podział zadań pomiędzy poszczególnych konsorcjantów, określający obowiązki i cele każdej ze stron.