Newsletter

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program dotyczy rozwoju kompetencji i umiejętności, włączenia społecznego oraz dobrego rządzenia. Celem programu będzie wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej.

OSIE PRIORYTETOWE:

OŚ PRIORYTETOWA I: OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY
 
W ramach POWER przewidziano osobny priorytet poświęcony działaniom mającym na celu efektywną aktywizację zawodową osób młodych. W katalogu działań, które będą przyczyniać się do osiągnięcia tego efektu, znajdą się między innymi staże, szkolenia, stypendia, studia podyplomowe, przyuczenie do zawodu czy przekwalifikowanie. Możliwe będzie także uzyskanie wsparcia na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Środki na otwieranie firmy dostępne będą w postaci pożyczek dla osób młodych, bezrobotnych, poniżej 29 roku życia.
 
Beneficjenci:

- Powiatowe Urzędy Pracy,
- Ochotnicze Hufce Pracy,
- partnerzy społeczni,
- organizacje pozarządowe,
- niepubliczne agencje zatrudnienia

OŚ PRIORYTETOWA II: EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI

Rozwiązania systemowe w zakresie polityki rynku pracy, integracji społecznej, gospodarczej czy edukacyjnej będą realizowane w ramach drugiej osi priorytetowej POWER. Jest to najbardziej rozbudowana cześć programu, a kategorie możliwych do dofinansowania przedsięwzięć są bardzo zróżnicowane. Należą do nich:

- Tworzenie warunków dla wyrównywania szans płci na rynku pracy
- Podniesienie jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw
- Wzrost efektywności instytucji rynku pracy oraz ich dostosowanie do systemowych zmian w polityce rynku pracy
- Zwiększenie jakości kształtowania polityki państwa w obszarze rynku pracy
- Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa oraz jej integracja z polityką rynku pracy
- Poprawa jakości działań realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- Poprawa zdolności do zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Poprawa jakości usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu ochrony zdrowia
- Tworzenie warunków do rozwoju nowoczesnych metod wspierania uczenia się przez całe życie, dostosowanego do wyzwań gospodarki opartej na wiedzy

Beneficjenci:
− minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego
− Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
− organizacje pozarządowe

OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU

W ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wsparcie będzie kierowane
do dwóch kategorii regionów: słabiej rozwiniętych (15 województw z wyjątkiem województwa
mazowieckiego) oraz lepiej rozwiniętych (województwo mazowieckie). Zasięg oddziaływania uczelni ma
charakter ponadregionalny. Działalność dydaktyczna uczelni nie jest ograniczona wyłącznie do terytorium
regionu, w którym mają one siedzibę. Uczelnie mogą prowadzić działania na dowolnym obszarze i kierować swoją ofertę dydaktyczną do osób spoza danego regionu oraz do cudzoziemców. W konsekwencji skala oddziaływania tych przedsięwzięć ma wymiar ogólnopolski i nie jest zasadne wyodrębnienie specyficznych działań ze względu na kategorię regionu. Ze względu na istniejące specyficzne potrzeby regionalne, w ramach celu szczegółowego Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zostanie wyodrębniona pula środków (ok. 150 mln euro) na działania wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje. W procesach wdrożeniowych zostaną wykorzystane odpowiednie mechanizmy, uwzględniające specyficzne potrzeby regionalnych rynków pracy i regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Cele szczegółowe:

- Zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa
- Podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju
- Zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego
- Poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach
- Rozwój kształcenia przed dyplomowego na kierunkach medycznych, w szczególności poprzez rozwój umiejętności praktycznych studentów tych kierunków

Beneficjenci:
Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego
uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym

OŚ  PRIORYTETOWA IV: INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Ten rodzaj przedsięwzięć stanowi narzędzie modernizacji wybranych aspektów polityk publicznych w 
obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego – w przypadku Polski potrzeba wypracowania nowych rozwiązań w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych, a także zwiększenia mobilności ponadnarodowej i wymiany doświadczeń istnieje w każdym obszarze. Ponadto, skuteczność wdrażania, w szczególności innowacji społecznych, wiąże się w sposób bezpośredni z działaniem na styku różnych obszarów – najbardziej wartościowe innowacje powstają z połączenia praktyki i doświadczeń wielu sektorów.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w ramach polityk publicznych
Wzmocnienie potencjału rozwojowego osób i instytucji z wykorzystaniem programów mobilności ponadnarodowej
Rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi

Beneficjenci:
Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami
Administracja publiczna( publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, publiczne i niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej, szkoły i placówki systemu oświaty, uczelnie, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe)


FINANSOWANIE
Realizacja wszystkich, jakże szerokich i istotnych, wymienionych wyżej celów i założeń PO WER, wymaga znacznych nakładów finansowych. Europejski Fundusz Społeczny zapewnia środki na ich wdrażanie. W przypadku pierwszej osi priorytetowej także z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych (ang. Youth Employment Initiative–YEI). Całość finansowania Programu składa się z wkładu unijnego wynoszącego 4 419,3 mln EUR i wkładu krajowego w wysokości 690 mln EUR.

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE


Za realizację Programu Wiedza Edukacja Rozwój będzie odpowiadała instytucja zarządzająca, czyli Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz instytucje pośredniczące: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MpiPS), Ministerstwo Zdrowia (MZ), Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MaiC), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), Ministerstwo Sprawiedliwości (MS), Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN),Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBIR), Centrum Projektów Europejskich (CPE) i 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP).


Baza wiedzy

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl