Newsletter

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) to instrument wsparcia rozwoju społeczno- gospodarczego 5 województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Jego środki - 2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - przeznaczone będą na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na ważne, z punktu widzenia spójności i dostępności terytorialnej makroregionu, inwestycje infrastrukturalne. Dziedziny oraz rodzaje projektów wspierane w PO PW zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów.

OSIE PRIORYTETOWE

OŚ PRIORYTETOWA I: PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA

Działania mające na celu tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wzrost internacjonalizacji MŚP, wzmocnienie powiązań kooperacyjnych w makroregionie.

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:

1.Wsparcie internacjonalizacji działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw

• wsparcie internacjonalizacji działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez
kompleksowe indywidualne doradztwo;
• promocja proeksportowa i proinwestycyjna (udział w 
międzynarodowych targach branżowych i w zagranicznych
misjach wyjazdowych oraz przyjazdowych);
• internacjonalizacja klastrów w zakresie działalności badawczo- rozwojowej i innowacyjnej.

2.Wsparcie klastrów z Polski Wschodniej poprzez:

• projekty, których celem będzie podniesienie poziomu
innowacyjności i konkurencyjności członków struktur klastrowych;
• tworzenie i rozwój sieciowych produktów turystycznych o 
znaczeniu co najmniej ponadregionalnym.

Beneficjenci:

- małe i średnie przedsiębiorstwa
- ponadregionalne klastry/inicjatywy klastrowe
- jednostki samorządu terytorialnego

OŚ PRIORYTETOWA II: NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Działania mające na celu poprawę mobilności mieszkańców oraz poprawę dostępności wewnętrznej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych.

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:

• Budowa/przebudowa sieci szynowych, trolejbusowych i autobusowych wraz z zakupem nisko emisyjnego taboru;
• Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej, w tym inter modalnych dworców przesiadkowych;
• Wdrożenie nowych systemów telematycznych (systemów zarządzania ruchem, sygnalizacją itp.) na potrzeby komunikacji miejskiej;
• Przebudowa istniejącej sieci drogowo- ulicznej;
• Budowa obwodnic wewnętrznych;
• Budowę/przebudowę odcinków dróg wyprowadzających ruch z miast.

Beneficjenci:
- miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, w tym w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego zlokalizowanymi na obszarze funkcjonalnym - - - miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej/innymi podmiotami
- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Polski Wschodniej, w skład których wchodzi miasto wojewódzkie Polski Wschodniej.


OŚ PRIORYTETOWA III: PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA
Działania na rzecz wzmocnienia spójności wewnętrznej oraz dalszej poprawy dostępności zewnętrznej Polski Wschodniej.

TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ:

• Inwestycje w infrastrukturę liniową;
• Inwestycje w nowoczesny system zarządzania ruchem

Beneficjenci:

- Zarządca infrastruktury kolejowej ‐ PKP PLK S.A

OŚ PRIORYTETOWA IV: POMOC TECHNICZNA


Wsparcie dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania Programu oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania środków przeznaczonych na jego realizację. Wsparcie jest skierowane do instytucji  oraz partnerów zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu zapewniających  wysoką jakość  realizowanych działań. Ponadto celem działań finansowanych z Pomocy Technicznej jest zorganizowanie systemu  informacji i promocji Programu, spójnego i zgodnego z całokształtem polityki informacyjnej na poziomie Wspólnych Ram Strategicznych.

Beneficjenci:

-Instytucje zaangażowane w realizację POPW


FINANSOWANIE:
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014‐2020 jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków EFRR na Program wynosi 2000 mln EUR. Minimalne zaangażowanie  środków krajowych wynosi w momencie programowania 352,9 mln EUR. W realizację Programu zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się,  że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia Programu będzie mogło być  wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach Programu.


INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE:
Komitet monitorujący
zostanie powołana Grupa Sterująca ds. Polski Wschodniej

Baza wiedzy

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl