Newsletter

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno- gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

OSIE PRIORYTETOWE

Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Powszechny dostęp do szybkiego internetu to podstawowy cel I osi priorytetowej POPC. Interwencja będzie polegać na wsparciu projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowej oraz (jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym powstałej w ramach perspektywy finansowej 2007- 2013) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do internetu o parametrach co najmniej 30Mb/s. Dzięki temu przewiduje się ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Beneficjenci:
- przedsiębiorcy telekomunikacyjni
- jednostki samorządu terytorialnego

Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd

Będą wspierane podmioty publiczne w tworzeniu i rozwoju nowoczesnych e-usług oraz integracji usług na wspólnej platformie ePUAP, portalu usług publicznych.  Wspieranie projektów zwiększających interoperacyjność (współpracę) systemów informatycznych i rejestrów publicznych ma  doprowadzić do lepszego wykorzystania infrastruktury, zapewniając równocześnie odpowiedni poziom bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz przechowywania i ochrony danych. Dodatkowo – ma uwzględnić profesjonalne przygotowanie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania (np. poprzez udostępnienie interfejsu dla programistów, tzw. API).

Priorytetowo będą traktowane kluczowe obszary opisane w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przygotowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Należą do nich:

- sprawy administracyjne, w szczególności obywatelskie
- rynek pracy
- ochrona zdrowia
- wymiar sprawiedliwości i sądownictwo
- bezpieczeństwo i powiadamianie ratunkowe
- prowadzenie działalności gospodarczej
- zamówienia publiczne
- podatki i cła
- ubezpieczenia i świadczenia społeczne
- prezentacja i udostępnianie danych przestrzennych i statystycznych.

Beneficjenci:
- jednostki administracji samorządowej
- jednostki podległe administracji samorządowej (sądy i jednostki prokuratury)
- konsorcja uprawnionych przedmiotów z przedsiębiorstwami

Oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

W ramach osi wspierane będą projekty realizowane na terenie całego kraju, z uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb społecznych w zakresie zwiększenia aktywności i poprawy umiejętności korzystania z Internetu, w tym w szczególności z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Działania:
Powszechny dostęp do szybkiego internetu (alokacja 1 020,22 euro),
•    wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,
•    e-administracja i otwarty rząd (alokacja 949,6 mln euro),
•    wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,
•    cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej,
•    cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,
•    Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (alokacja 145 mln euro),
•    działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
•    innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej,
•    e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych,
•    kampanie edukacyjno- informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.
•    Pomoc techniczna

Beneficjenci:
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia
- organizacje pozarządowe i ich partnerstwa
- organizacje pozarządowe i ich konsorcja z samorządami
- instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku

Baza wiedzy

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl