Newsletter

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PO IR wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. Program ten jest „następcą” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowanego w latach 2007 – 2013.

Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:
 •  budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki a przedsiębiorstwami,
 •  rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 •  wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
W ramach PO IR planuje się położenie większego nacisku na współpracę sektorów biznesu i nauki. Duże przedsiębiorstwa posiadają stosunkowo wysoki potencjał do prowadzenia własnych prac badawczo- rozwojowych, a często także dysponują patentami i wynalazkami, których z różnych względów nie wykorzystują we własnej działalności. Z drugiej strony MSP zwykle nie stać na tworzenie działów B+R, a ponadto napotykają one na szereg barier (takich jak np. wysokie koszty transakcyjne) w pozyskiwaniu i korzystaniu z technologii oraz know-how, będących w posiadaniu największych firm. Dlatego też w PO IR realizowane są projekty ułatwiających transfer wiedzy pomiędzy różnymi aktorami systemu innowacji, np. poprzez specjalistyczne doradztwo.

PO IR będzie realizowany zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji, co oznacza koncentrację wsparcia na obszarach o najwyższym potencjale rozwojowym.

W ramach POIR realizowane będą 2 główne cele tematyczne, wybrane na podstawie unijnych i krajowych dokumentów strategicznych oraz analizy sytuacji i trendów rozwojowych.

Cele tematyczne:

Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
Celem wskazywanym do osiągnięcia przez Polskę jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych i prac rozwojowych, zwiększenie stopnia ich komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia.  
Odpowiedzią PO IR jest skierowanie środków finansowych na rzecz wzmacniania zdolności i potencjału do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce oraz ich komercjalizacji, wsparcia projektów B+R, realizowanych przez przedsiębiorstwa samodzielnie, wspólnie z jednostkami naukowymi, jak i w ramach inicjatyw klastrowych, a także na rzecz generowania i absorpcji innowacyjnych rozwiązań przez firmy. Interwencja w ramach PO IR, realizowana z wykorzystaniem alokacji celu tematycznego 1, jest skoncentrowana na obszarach o największym potencjale rozwojowym, czyli tzw. inteligentnych specjalizacjach (krajowych i regionalnych).

Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP
Celem interwencji jest poprawa pozycji konkurencyjnej sektora MŚP poprzez zwiększenie jego efektywności, produktywności oraz wspieranie rozwoju w oparciu o wiedzę. Cel tematyczny 3 jest realizowany w większości poprzez Regionalne Programy Operacyjne (RPO) na poziomie regionalnym, natomiast w ramach PO IR podejmowane są głównie działania skierowane na m.in.: rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw i promocję gospodarczą Polski, promocję współpracy przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz profesjonalizację proinnowacyjnych usług instytucji otoczenia biznesu.

OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE
Współpraca badawczo– rozwojowa będzie rozwijana dzięki przedsięwzięciom dofinansowanym z pierwszej osi priorytetowej Programu Inteligentny Rozwój. Wsparcie skierowane będzie do przedsiębiorstw rozpoczynających lub rozwijających działalność B+R, które planują realizację projektów badawczo- rozwojowych samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, w tym z innymi przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi. Celem osi jest finansowanie projektów B+R począwszy od fazy badań, poprzez etap prac rozwojowych i badań przemysłowych.

Przykładowe projekty:
 • Wsparcie projektów B+R
 • Wsparcie prowadzenia prac badawczo - rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych
 • Programy B+R prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe

Beneficjenci:
-przedsiębiorstwa
-konsorcja przedsiębiorstw
-konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
- konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych uczelni)
-jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych
W ramach I osi priorytetowej PO IR wsparcie jest udzielane w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz w formie instrumentów finansowych w przypadku instrumentu dotyczącego wsparcia prac badawczo- rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych.

Planowane zastosowanie dużych projektów
Wsparcie w ramach I osi PO IR jest prowadzone głównie w trybie konkursowym, w związku z czym na etapie przygotowania programu nie jest możliwe określenie, czy dofinansowanie będzie kierowane na realizację dużych projektów.

Instytucja wdrażająca:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Jej celem jest zwiększenie nakładów polskich przedsiębiorstw na działalność innowacyjną oraz rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka. Główną ideą jest więc wsparcie przedsiębiorstw w procesie komercjalizacji wyników prac badawczo–rozwojowych, a służyć mają temu zróżnicowane instrumenty finansowe.
 
Przykładowe projekty:
 • Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
 • Tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa
 • Kredyt na innowacje technologiczne
 • Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Wsparcie przedsiębiorstw przez fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego

Beneficjenci:
- przedsiębiorstwa
- koordynatorzy klastrów
- fundusz funduszy
- przedsiębiorstwa (MŚP)
- fundusze venture capital
- sieci aniołów biznesu oraz ich spółki (wehikuły inwestycyjne)
-instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych
Przewiduje się realizację wsparcie w formie instrumentów finansowych, instrumentów mieszanych (dotacyjno-zwrotnych) oraz dotacji.

Planowane zastosowanie dużych projektów
Wsparcie w ramach II osi PO IR będzie prowadzone głównie w trybie konkursowym, w związku z czym na etapie przygotowania programu nie jest możliwe określenie, czy dofinansowanie będzie kierowane na realizację dużych projektów.

Instytucja wdrażąjąca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Bank Gospodarstwa Krajowego

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
W trzeciej osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka przewiduje się realizację projektów w zakresie wsparcia m.in. innowacji w firmach, infrastruktury badawczo- rozwojowej przedsiębiorstw, czy dostępu do usług B+R świadczonych przez jednostki naukowe i IOB. Celem programu jest rozwijanie działalności B+R w przedsiębiorstwach, a żeby ten cel zrealizować niezbędne jest wsparcie w tworzeniu warunków odpowiednich do takiej aktywności.

Przykładowe projekty:
 • Wsparcie rozwoju otwartych innowacji
 • Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw
 • Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje
 • Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB
 • Wsparcie rozwoju klastrów –budowa systemu krajowych klastrów kluczowych
 • Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych
 • Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
 • Wsparcie współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki
 • Promocja turystyczna Polski

Beneficjenci:
- przedsiębiorstwa
- konsorcja przedsiębiorstw
- jednostki naukowe
- uczelnie
- instytucje otoczenia biznesu
- Specjalne Strefy Ekonomiczne
- koordynatorzy klastrów
- jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych
Przewiduje się zastosowanie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów finansowych.

Planowane zastosowanie dużych projektów
Wsparcie w ramach III osi PO IR będzie prowadzone głównie w trybie konkursowym, w związku z czym na etapie przygotowania programu nie jest możliwe określenie, czy dofinansowanie będzie kierowane na realizację dużych projektów.

Instytucja wdrażająca:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

OŚ PRIORYTETOWA IV: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO
Dofinansowanie projektów realizowanych przez jednostki czy konsorcja naukowe i naukowo– badawcze przewiduje czwarta oś priorytetowa Programu Inteligentny Rozwój. Podmioty te mogą oczywiście współpracować także z przedsiębiorstwami–takie przedsięwzięcia będą dodatkowo promowane. Projekty realizowane przez jednostki naukowe powinny mieć na celu zwiększenie zasobów wiedzy w obszarach uznanych za priorytetowe dla rozwoju polskiej nauki oraz przyszłościowych z punktu widzenia gospodarki.

Przykładowe projekty:
 • Finansowanie badań naukowych
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki
 • Wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych
 • Rozwój kadr sektora B+R

Beneficjenci:
-jednostki naukowe i ich konsorcja
-uczelnie i ich konsorcja
-naukowcy
-studenci
-doktoranci
-konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych
-instytucje otoczenia biznesu
-jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowym

Planowane zastosowanie instrumentów finansowych
Przewiduje się w formie instrumentów bezzwrotnych (dotacje) oraz instrumentów zwrotnych.

Planowane zastosowanie dużych projektów
Wsparcie w ramach IV osi PO IR będzie prowadzone w trybie konkursowym, w związku z czym na etapie przygotowania programu nie jest możliwe określenie, czy dofinansowanie będzie kierowane na realizację dużych projektów.

Finansowanie
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków EFRR na Program wynosi 8 614,1 mln EUR.

Baza wiedzy

tel. 22 379 02 17

fax 22 379 02 16

e-mail:

Zaufali nam

Uczestniczymy w programie

© Warszawa 2015. KLS Partners - Business Consulting - Dariusz Kańtoch. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl