Grant Badawczy
Wypracowanie i wdrożenie wzoru suplementu do certyfikatu uczestnictwa potwierdzającego nabyte kompetencje i umiejętności” (MWSO-4-2019-148)

logo fundusze UE

KLS Partners sp. z o.o.o w partnerstwie z EduPlus – European Centre for Education and Skills Development realizuje projekt pn. “Wypracowanie i wdrożenie wzoru suplementu do certyfikatu uczestnictwa potwierdzającego nabyte kompetencje i umiejętności” (MWSO-4-2019-148).

Okres realizacji projektu: 2020-10-01 - 2021-06-30

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Cel główny projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wypracowanie i wdrożenie w KLS Partners sp. z o.o. w okresie od 1 października 2020r. do 30 czerwca 2021r. wzoru suplementu do certyfikatu uczestnictwa potwierdzającego w sposób precyzyjny nabyte przez uczestników kompetencje i umiejętności dopasowanego do potrzeb szkół zawodowych, uczestników projektu oraz wyzwań rynku pracy.

 

Cele szczegółowe:

1. Wzrost wiedzy niezbędnej do wypracowania i wdrożenia wzoru dokumentu końcowego w procesie nabywania kompetencji i umiejętności uczestników projektu z obszaru kształcenia zawodowego u Wnioskodawcy dzięki wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy KLS Partners i EduPlus z Portugalii w okresie od 1 października 2020r. do 30 czerwca 2021r.

2. Zwiększenie efektywności współpracy pomiędzy Wnioskodawcą, szkołami zawodowymi i pracodawcami dzięki opracowaniu i wdrożeniu jednolitego dokumentu wraz z instrukcją, pozwalającego na precyzyjne określenie poziomu nabytych kompetencji i umiejętności odpowiadającego na potrzeby UP oraz na aktualne potrzeby rynku pracy w okresie od 1 października 2020r. do 30 czerwca 2021r.

 

Grupa docelowa projektu to:

1. Nauczyciele zawodu, którzy uzyskają dodatkowe narzędzie walidacji i oceny nabytych przez uczniów kompetencji i umiejętności, co podniesie jakość kształcenia zawodowego w ZSZ nr 2;

2. Uczniowie, którzy dzięki nowemu rozwiązaniu będą wyposażeni w dokument potwierdzający w sposób dokładny nabyte kompetencje i umiejętności, dzięki czemu znacząco podniosą swoje szanse na rynku pracy;

3. Pracodawcy, dzięki nowemu rozwiązaniu, efektywniej będą prowadzić procesy rekrutacyjne. 

 

Etapy wypracowania nowego rozwiązania:

Etap 1 – wstępna analiza obszaru tematycznego obejmująca również wypracowanie narzędzi badawczych oraz wymianę informacji i doświadczeń Partnerów i instytucji współpracujących podczas wizyty w Polsce. 

Etap 2 – wymiana informacji i doświadczeń podczas wizyty u Partnera ponadnarodowego obejmującego spotkania u pracodawców, szkół oraz prezentacje obowiązujących rozwiązań w zakresie obszaru tematycznego. 

Etap 3 – wypracowanie rozwiązania oraz konsultacje z pracodawcami oraz szkołami zawodowymi w celu opracowania wstępnej wersji rozwiązania końcowego obejmującego zastosowanie wyników prac badawczych, konsultacji oraz wniosków z bezpośrednich spotkań i przeprowadzonych analiz. 

Etap  4 – Ocena wypracowanego w poprzednich etapach rozwiązania przez ekspertów Partnera a następnie przetestowanie na wybranej grupie projektu standardowego. 

 

Finalna wersja opracowania obejmuje następujące elementy:

  1. Wzór suplementu
  2. Instrukcja wypełnienia i postępowania w zakresie walidacji i oceny 

 

Zakres działań we współpracy z Partnerem:

  1. Wstępna wymiana informacji  i doświadczeń – za pośrednictwem komunikacji informatycznej i telekonferencji wstępnie opisana metodologia współpracy Partnera z pracodawcami oraz ze szkołami w zakresie obowiązującego modelu nabywania kompetencji uczestników projektu oraz istniejących dokumentów potwierdzających ich nabycie (certyfikaty i dyplomy)
  2. Spotkania Partnera z pracodawcami i ZSZ nr 2 w celu zapoznania się z obowiązującym w Polsce modelem nabywania kwalifikacji i kompetencji oraz dokumentów potwierdzających.
  3. Po przygotowaniu narzędzi badawczych przez Lidera i przesłanie Partnerowi do oceny. 
  4. Wizyta u Partnera – bezpośrednia analiza metodyki Partnera w zakresie objętym PG.
  5. Partner zorganizował spotkania w szkołach i u pracodawców współpracujących z Partnerem w celu zebrania materiału badawczego.
  6. Udział w podsumowaniu spotkań oraz prezentacja wniosków i spostrzeżeń.
  7. Wsparcie zespołu ekspertów w czasie pracy zespołu badawczego, a zwłaszcza analiza końcowa rozwiązania oraz wymiana informacji i spostrzeżeń.
  8. Ocena wypracowanego rozwiązania.

 

Produkty projektu dostępne są w formie pliku pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1GHMO9m9aqKbnzp0PY02EsIvi-M_d6l9U/view?usp=sharing

 

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami projektu!